[Nguồn bên ngoài] Tăng ngân sách thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước

Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ, cơ quan liên quan ưu tiên bố trí tăng ngân sách chi thường xuyên để thuê dịch vụ CNTT...