(Review) Kiểm tra dung lượng thực tế 4G mà VNPT đã trừ khách hàng

Sau khi nghi ngờ cách tính toán từ nhà mạng, cá nhân đã làm một bài đánh giá để các bạn tham khảo.

Lời khuyên: Sử dụng tính năng Live của Youtube để trực tiếp, không nên sử dụng phần mềm ủy quyền cho bên thứ 2 trực tiếp, ở đây là phần mềm Streamlabs đã làm tốn dung lượng gấp đôi so với Youtube cho dù Streamlabs khá nỗi tiếng và nhiều tính năng vượt trội.

hand-holding-phone-fast-4g-internet-technology-vector-16489217 vtm-s

BẢNG ĐÁNH GIÁ I

- Công cụ live: Youtube

- Bảng 1:

Lần KT

iPhone

-đo

VNPT

-tính

Youtube

(MB)

Youtube

(Time)

Kết  luận

1

119MB

120MB

97.5MB

6p05s

2

130MB

120MB

76.4MB

6p53s

3

97MB

142MB

64.8MB

6p36s


4

108MB

107MB

Lỗi kết thúc live

Lỗi kết thúc live

5

298MB

270MB

243MB

18p51s

6

1.7GB

1.67GB

2GB

4h14p26s


BẢNG ĐÁNH GIÁ II

-Công cụ: Streamlabs

-Bảng 2:

Lần KT

iPhone

-đo

VNPT

-tính

Youtube

(MB)

Youtube

(Time)

Kết  luận

1

205MB

210MB

89.6MB

5p53s

Tốn dữ liệu x2

2

3


4

5

6


BÀI KIỂM TRA TƯƠNG ỨNG BẢNG I: LIVE BẰNG YOUTUBE

# Lần I.1

Dung lượng đo được từ iPhone: 119MB

IMG_8671_thumb3
Dung lượng đo được từ file trên Youtubbe: 97.5MB với thời gian 6p05s

2018-09-25_10-36-00_thumb


mediainfo_2018-09-25_10-37-30_thumb2


Dung lượng trừ thực tế của 4GVNPT: 3675MB-3555MB=120MB

-Chụp trước khi live

IMG_8670_thumb1-Chụp lại sau khi live

IMG_8672_thumb2

Kết luận: Qua lần đo thứ nhất

-Dung lượng trừ trên VNPT là: 120 MB, iPhone đo được 119MB chênh lệch cao hơn 1MB, tập tin thực tế trên YT là 97.5MB.

-Với test lần thứ nhất khá tin cậy, sẽ công bố lần test thứ 2 cho lần tiếp theo.

-Địa chỉ video live trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=UjIE2YGNRgQ


# Lần I.2

Dung lượng đo được từ iPhone: 130MB

IMG_8675_thumb2

IMG_8671_thumb4Dung lượng đo được từ file trên Youtubbe: 76.4MB với thời gian 6p53s

2018-09-25_11-21-29_thumb

 mediainfo_2018-09-25_11-23-56_thumb3

Dung lượng trừ thực tế của 4GVNPT: 3555MB-3435GB=120MB

-Chụp trước khi live

IMG_8674_thumb5

-Chụp lại sau khi live

IMG_8676_thumb5

Kết luận: Qua lần đo thứ 2

-Dung lượng trừ trên VNPT là: 120 MB, iPhone đo được 130MB chênh lệch nhiều hơn VNPT tính 10MB, tập tin thực thế trên YT là 76.4MB.

-Địa chỉ video live trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=4Bq-4a0GtF4

# Lần I.3, CÓ DÙNG ĐẾN VPN

Dung lượng đo được từ iPhone: 227MB (Khả năng 97MB vì chưa xóa lần trước 227-130=97)

IMG_8679_thumb3

IMG_8671_thumb5Dung lượng đo được từ file trên Youtubbe: 64.8MB với thời gian 6p36s

2018-09-25_11-53-35_thumb2mediainfo_2018-09-25_11-53-45_thumb1

Dung lượng trừ thực tế của 4GVNPT: 3435MB-3293GB=142MB

-Chụp trước khi live

IMG_8677_thumb2

-Chụp lại sau khi live

IMG_8678_thumb2

Kết luận: Qua lần đo thứ 3

-Dung lượng trừ trên VNPT là: 142 MB, iPhone đo được 97MB chênh lệch ít  hơn VNPT tính 45MB, tập tin thực thế trên YT là 64.8MB.

-Địa chỉ video live trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=TPdLbIhA8-g

# Lần I.5

Dung lượng đo được từ iPhone: 298MB

IMG_8693_thumb2

IMG_8679_thumbIMG_8671_thumbDung lượng đo được từ file trên Youtubbe: 243MB với thời gian 18p51s

2018-09-25_17-52-42_thumb3

mediainfo_2018-09-25_17-53-16_thumb3

Dung lượng trừ thực tế của 4GVNPT: 3182MB-2912GB=270MB

-Chụp trước khi live

IMG_8690_thumb2

-Chụp lại sau khi live

IMG_8692_thumb2

Kết luận: Qua lần đo thứ 5

-Dung lượng trừ trên VNPT là: 270 MB, iPhone đo được 298MB chênh lệch nhiều  hơn VNPT tính 28MB, nhiều hơn 27MB so với tập tin thực thế trên YT là 243MB.

-Địa chỉ video live trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GG-bPh4eiDs


BÀI KIỂM TRA TƯƠNG ỨNG BẢNG II, LIVE BẰNG STREAMLAB

# Lần II.1
Dung lượng đo được từ iPhone: 205MB

IMG_8699_thumb[2]
Dung lượng đo được từ file trên Youtubbe: 97.5MB với thời gian 6p05s

2018-09-26_10-05-20mediainfo_2018-09-26_10-06-12

Dung lượng trừ thực tế của 4GVNPT: 1853MB-1643MB=210MB
-Chụp trước khi live

IMG_8697_thumb[2]
-Chụp lại sau khi live

IMG_8698_thumb[2]
Kết luận: Qua lần đo thứ nhất

-Dung lượng trừ trên VNPT là: 210 MB, iPhone đo được 205MB.
-So sánh 2 bảng ta thấy live bằng Youtube tiết kiệm dữ liệu tương đương với cách tính dữ liệu của VNPT, sử dụng Streamlabs hao gấp đôi dữ liệu.
-Địa chỉ video live trên Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nHuUoGjuAoI

Related Posts
Disqus Comments